مصالح مسجد باباحسنی در سال 1362

چهارشنبه 21 فروردین 1398 10:14 ق.ظنویسنده : علیرضا خلیفه زاده

 
‏شناسه سند:۲۹۳/۱۲۲۸۹۲
‏عنوان:تامین اعتبار اجرای طرح‌های عمرانی روستایی و شهری دیلم[سند]
‏منشا:فرمانداری گناوه
‏تاریخ /دوره ایجاد:‏‫۱۳۶۲.‬
‏مشخصات ظاهری:‏‫۳۸ برگ.‬
‏دامنه و محتوا:‏‫مکاتبات بخشداری و شهرداری دیلم و فرمانداری شهرستان گناوه پیرامون طرح‌های عمرانی جهت جلوگیری از مهاجرت روستائیان
شامل آبرسانی، افتتاح بهداری، برق‌رسانی و جاده‌کشی روستاها، تامین اعتبار ساخت پارکینگ بخشداری دیلم، خاک‌ریزی کوچه‌ها، شن ریزی و تسطیح و مرمت معابر و تامین مصالح ساختمانی ساخت مسجد روستایی باباحسنی.‬
‏توصیفگر:استانداری بوشهر 
ایران. وزارت نیرو 
ایران. وزارت آموزش و پرورش 
Iran. Vezarat Amuzesh va Parvaresh 
فرمانداری گناوه 
‏‫بخشداری دیلم‬
‏توصیفگر:اع‍ت‍ب‍ارات‌ 
طرح‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ 
Development Projects 
ع‍م‍ران‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ 
Rural Development 
آب‌‌‌‌رسانی 
Water Supply 
ت‍وس‍ع‍ه‌ ک‍ش‍اورزی‌ 
Agricultural Development 
برق‌رسانی 
راه‌سازی 
Ontology 
ن‍وس‍ازی‌ ش‍ه‍ری‌ 
Urban Renewal 
خ‍ی‍اب‍ان‌ه‍ا و ک‍وچ‍ه‌ه‍ا 
Streets and Alleys 
مصالح ساختمانی 
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ 
ت‍ش‍ی‍ی‍د الأب‍ن‍ی‍ة 
بخشداری‌ها 
م‍س‍ج‍د ه‍ا 
Mosques 
پ‍ارک‍ی‍ن‍گ‌ه‍ا 
Parkings 
ه‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ا 
Costs 
Credits
‏توصیفگر:دیلم 
Deylam (Iran)
‏مركز نگهداری سند:آرشیو ملی ایران
‏شناسه سند:۲۹۳/۱۲۲۸۹۲
‏شماره فیش:‏‫شناسه انتقال ۸۴۱.‬ 
‏‫شماره پرونده ۷ ـ ۴.‬

آخرین ویرایش: چهارشنبه 21 فروردین 1398 10:17 ق.ظ

 

اسناد ساکنین و زارعین باباحسنی جنوبی

چهارشنبه 21 فروردین 1398 09:54 ق.ظنویسنده : علیرضا خلیفه زاده

 
پنج برگ سند از  ساکنین و زارعین باباحسنی جنوبی مربوط به سالهای 1341تا1345  در اسناد ملی ایران  وجود دارد: 

‏شناسه سند:۳۲۰/۳۲۰۶۵
‏عنوان:صورت اسامی کشاورزان دریافت کننده اراضی کشاورزی در روستای بابا‌حسن جنوبی بخش دیلم شهرستان بوشهر[سند]
‏منشا:ایران. وزارت جهاد کشاورزی
‏تاریخ /دوره ایجاد:‏‫۱۳۴۱_۱۳۴۴.
‏مشخصات ظاهری:‏‫۵ برگ.
‏دامنه و محتوا:‏‫صورت اسامی و مشخصات زارعین و ساکنین قریه بابا‌حسن جنوبی واقع‌ در بخش دیلم بوشهر دریافت کننده زمین مزروعی و عرصه اعیانی از سوی اداره کشاورزی و عمران و اصلاحات ارضی بنادر و جزایر خلیج فارس.
‏توصیفگر:ایران‏‫. وزارت کشاورزی‬‏‫. سازمان اصلاحات ارضی‬ 
سازمان اصلاحات ارضی ناحیه بنادر و جزایر خلیج فارس و بحر عمان
‏توصیفگر:بخشداری‌ها 
ب‍خ‍ش‍داران‌ 
Governors of a District 
روس‍ت‍ا [۱] 
Village 
آم‍ار 
Statistics 
ک‍ش‍اورزان‌ 
Farmers 
اص‍لاح‍ات‌ ارض‍ی‌ 
Land Reforms 
تدارکات 
اراض‍ی‌ ک‍ش‍اورزی‌ 
Agricultural Lands
‏توصیفگر:بوشهر 
‏‫‭Bushehr (Iran)‬‬ 
بندر دیلم 
Bandar Deylam (Iran) 
باباحسنی جنوبی 

‏‫‭Babahasani- ye Jonubi(Iran)‬‬
‏مركز نگهداری سند:آرشیو ملی ایران
‏شناسه سند:۳۲۰/۳۲۰۶۵
‏شماره فیش:‏‫شناسه انتقال ۸۵۰۱ .‬ 
‏‫شماره پرونده ب ۲.‬

آخرین ویرایش: چهارشنبه 21 فروردین 1398 09:57 ق.ظ

 

جاده باباحسنی 1372

چهارشنبه 21 فروردین 1398 09:52 ق.ظنویسنده : علیرضا خلیفه زاده

 
اسناد مکاتبات برای احداث جاده باباحسنی شمالی و جنوبی در سال 1372  در مرکز اسناد ملی ایران :

شناسه سند:۲۹۳/۱۲۷۵۸۳
‏عنوان:تعمیر راه‌ها و جاده‌های روستایی گناوه [سند]
‏منشا:ایران. وزارت کشور
‏تاریخ /دوره ایجاد:‏‫۱۳۷۲.‬
‏مشخصات ظاهری:‏‫۷ برگ.‬
‏دامنه و محتوا:‏‫مکاتبات استانداری بوشهر با فرمانداری گناوه و جهادسازندگی بوشهر درخصوص تعمیر و مرمت و آسفالت راه‌ها و جاده‌های روستای باباحسنی شمالی و جنوبی.‬
‏توصیفگر:ایران. وزارت کشور 
سازمان برنامه و بودجه 
جهاد سازندگی
‏توصیفگر:استانداری‌ها 
فرمانداری‌ها 
طرح‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ 
آسفالت 
روستا‌‌ها 
راه‌ه‍ا 
گ‍زارش‌ ه‍ا 
نامه‌نگاری 
مدیران 
مرمت 
س‍ازم‍ان‌ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌
‏توصیفگر:بوشهر 
دالکی
‏مركز نگهداری سند:آرشیو ملی ایران
‏شناسه سند:۲۹۳/۱۲۷۵۸۳

آخرین ویرایش: - -

 

آب انبار باباحسنی

چهارشنبه 21 فروردین 1398 09:47 ق.ظنویسنده : علیرضا خلیفه زاده

 
شناسه سند:۹۳/۳۲۰/۵۲۰
‏عنوان:احداث آب‌انبار[سند]
‏منشا:سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر
‏تاریخ /دوره ایجاد:‏‫۱۳۵۶-۱۳۵۱.‬
‏مشخصات ظاهری:‏‫۲۸۰ برگ.‬
‏دامنه و محتوا:‏‫پروژه عمرانی احداث آب انبار قراء گورک‌سلیمانی، باباحسنی، حمود، کلر، جتوط، بنه‌چاوشی، حومه بوشهر، دیلم، گناوه و سعدآباد از سوی اداره کل تعاون و امور روستاهای استان بوشهر به پیمانکاری محمد چرومی.‬
‏توصیفگر:ایران. وزارت تعاون و امور روستاها. اداره کل تعاون و امور روستاهای بنادر و جزایر خلیج‌ فارس(بندر بوشهر)
‏توصیفگر:طرح عمرانی 
آب‌انبارها 
ع‍م‍ران‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ 
Rural Development 
ق‍رارداد ه‍ا 
پیمانکاران 
ه‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ا 
Costs 
Contractors 
Agreements
‏مركز نگهداری سند:مرکز اسناد بوشهر
‏شناسه سند:‏‫۹۳/۳۲۰/۵۲۰‬

آخرین ویرایش: چهارشنبه 21 فروردین 1398 09:50 ق.ظ

 

لیراوی ها در روستای نظرآقا دشتستان

چهارشنبه 21 فروردین 1398 09:36 ق.ظنویسنده : علیرضا خلیفه زاده

 
  خانم حلیمه جره 
ذیل مطلب لیراوی های جره در وبلاگ لیراوی  به ما از لیراوی های ساکن جره اطلاع می دهد و می نویسد : 

"سلام من نیز افتخار میکنم که یک لیراوی هستم و اجداد من در گذشته در بالاده کازرون سکونت داشتند و پدرم که در قید حیات هستند شاید بتواند کمکی کند در باز گویی خاطراتی که از پدرش و پدر بزرگش از گذشته خود در جره بالاده . و او هم اکنون در دشتستان و روستای نظر اقا زندگی می کند بنام حاج حسین جره. "
دوستان و اعضای این خانواده اگر اطلاعات بیشتری دارند برایمان بفرستند. آخرین ویرایش: چهارشنبه 21 فروردین 1398 09:41 ق.ظ

 

مرقد و زیارتگاه امامزاده بی‌ بی حکیمه خاتون

شنبه 17 فروردین 1398 10:14 ق.ظنویسنده : علیرضا خلیفه زاده

 


آرامگاه بی‌بی حکیمه

مرقد و زیارتگاه امامزاده بی‌ بی حکیمه خاتون (س) دختر بلافصل امام هفتم موسی‌ بن‌ کاظم (ع) در 81 کیلومتری و جنوب گچساران در ضلع شرقی روستای بی‌بی حکیمه از توابع و روستاهای این شهرستان، حد فاصل بندر گناوه به مرکز گچساران (دوگنبدان) در میان تنگه‌ ای بزرگ و طولانی قرار گرفته است.


این مرقد در فضایی تقریبا مدور قرار گرفته است که در اصل فضایی باز و  طبیعی بوده و در عمق کوهستانی صعب ‌العبور و منحصر به فرد ایجاد شده است به گونه‌ ای که سقف آن به شکل ناهمواری سنگ‌ تراشی شده و دیواره‌ های آن با سیمان زبره‌ کاری شده است.

آرامگاه بی‌ بی حکیمه (س) دقیقا در نقطه مرکزی و وسط دایره قرار نگرفته و بیشتر به سمت شمال قرار گرفته است. در کنار این آرامگاه، قبر دیگری وجود دارد که بر اساس روایات معتبر این محل به گل‌ گل خاتون کنیز با نجابت و وفادار بی‌بی حکیمه (س) تعلق دارد.


ارتفاع آرامگاه بی‌بی حکیمه (س) از کف تا سقف بیش از 10 متر و مساحت فضای حرم افزون بر 420 متر مربع بوده و از کف حرم تا کف ساختمان اصلی که به در ورودی حرم منتهی می‌ شود 12 پله وجود دارد که منتهی به ورودی راهرو و بین دو جایگاه مردانه و زنانه است.

در نزدیکی آرامگاه بی‌ بی حکیمه (س) درب کوچکی به نام«باب‌المراد» وجود دارد که به روایات متعدد ورودی غاری بوده که بی‌ بی حکیمه (س) به همراه کنیز خود در آن پناه گرفته و از دست دشمنان پنهان شده بودند.

مرقد مطهر بی‌ بی حکیمه (س) دختر بلافصل امام موسی کاظم(ع)، یکی از پرآوازه‌ ترین امامزاده‌ های جنوب کشور است که همه ساله پذیرای زائران بسیار زیادی از جنوب کشور و کشورهای حوزه خلیج فارس و شیعه‌ نشین از جمله کویت، بحرین، امارات، قطر و دیگر کشورهای عربی از جمله لبنان، عراق، عربستان و سوریه است.

در زمینه عزیمت این امامزاده به ایران روایاتی متعددی نقل شده است از جمله اینکه در حدود یک سال بعد از سفر حضرت معصومه (س) به ایران ، گروهی از خانواده ایشان به سرپرستی احمد بن موسی (ع) به قصد زیارت امام رضا (ع) از راه ارجان به شیراز  به سمت ایران حرکت می‌کنند از جمله افرادی که در این سفر حضور داشتند می‌ توان به «حسین موسی» و «محمد بن موسی» و «حکیمه» که هر سه از فرزندان امام هفتم بودند اشاره کرد که با عبور از شهر باستین وارد شهر متروکه میشان که تنگه‌ ای عظیم و امن داشته می‌ شوند و سپس در مکان کنونی سکنی می‌گزینند.


آخرین ویرایش: شنبه 17 فروردین 1398 10:17 ق.ظ

 

بی بی هیبت باکو یا بی بی حکیمه

شنبه 17 فروردین 1398 10:04 ق.ظنویسنده : علیرضا خلیفه زاده

 
وبلاگ لیراوی : می دانیم که بارگاه حضرت بی بی حکیمه س خواهر امام رضا علیه السلام طبق روایت بحارالانوار و سایر منابع در کوه گیلویه در روستای بی بی حکیمه قراردارد . این روستا تا قبل از انقلاب اسلامی جزو بلوک لیراوی در شهرستان دیلم بوده و خادمان این امامزاده که به خلیفه های حضرت مشهور بوده اند از جانب کلانتر لیراوی معاف از مالیات بوده اند که چند مورد سند را بنده (علیرضا خلیفه زاده) دارم . اینک با پخش کلیپی در صدا سیما امامزاده بی بی حکیمه را در باکو دانسته اند که طبق متن زیر نشان می دهد این امام زاده با کرامت تا سالهای اخیر مشهور به بی بی هیبت بوده است. متن خبر: 
همه‌چیز درباره بی‌بی هیبتچرایی دفن خواهر امام رضا(ع) در جمهوری آذربایجان

حرم مطهره فاطمه صغری (س) ملقب به بی‌بی هیبت خواهر گرامی امام رضا (ع) هر ساله پذیرای خیل عاشقان اهل‌بیت(ع) است اما اگر شما تاکنون نام این بانوی گرانقدر را نشنیده‌اید گزارش زیر را بخوانید.

چرایی دفن خواهر امام رضا(ع) در جمهوری آذربایجان

به گزارش خبرگزاری فارس از آستارا، مرقد مطهره فاطمه صغری (س) ملقب به بی‌بی هیبت خواهر گرامی امام رضا (ع) در جمهوری آذربایجان زیارتگاه شیعیان است.

تعدادی از خبرنگاران آستارا در سفر رسانه‌ای به جمهوری آذربایجان که هم‌مرز و همسایه دیوار به دیوار شهرستان آستاراست، به زیارت مرقد مطهره بی‌بی هیبت خواهر گرامی امام رضا (ع) رفتند تا یادی از این خواهر در غربت مانده امام هشتم (ع) شود.

چهار دختر گرامی حضرت موسی کاظم (ع) «فاطمه » نام داشتند و مورخان و نسب‌شناسان به هنگام شمارش دختران این امام همام از چند دختر به اسم فاطمه نام بردند.

امام هفتم شیعیان جهان چهار دختر به نام‌های فاطمه کبری، فاطمه صغری، فاطمه وسطی و فاطمه اخری داشت که «فاطمه کبری» مشهور به «حضرت معصومه (س)» در «قم» مدفون است و حرم باشکوهی دارد که همواره پذیرای خیل عظیمی از زائران و عاشقان اهل بیت (ع) است.

«فاطمه صغری (س)» دومین دختر امام موسی‌بن‌جعفر (ع) و ملقب به «بی‌بی‌هیبت» بوده که در مدخل شهر «باکو» پایتخت جمهوری آذربایجان مدفون است.

«فاطمه وسطی» مشهور به «ستی فاطمه» دختر دیگر امام موسی کاظم (ع) در اصفهان مدفون است و حرم باشکوهی دارد.

آخرین دختر امام هفتم شیعیان جهان نیز «فاطمه اخری» مشهور به «خواهر امام رضا (ع)» در رشت مدفون است و حرم باصفایی دارد.

چگونه بی‌بی هیبت در جمهوری آذربایجان مدفون شد

طبق روایت، پس از شهادت امام رضا (ع) در طوس نزدیکان و کسان آن حضرت متفرق شدند و بی‌بی هیبت (س) از خواهرش حضرت معصومه (س) جدا شد و به رشت آمد و از آنجا به باکو رفت و در دهکده شیعه‌نشین «شیخ‌اف» سکونت گزید و در همان مکان وفات یافت.

اهالی با ایمان و شیعیان با اخلاص روستای شیخ‌اف پس از ارتحال دختر گرامی حضرت موسی بن جعفر (ع) پیکر پاکش را در محل حرم فعلی‌اش به خاک سپردند و بر فراز قبر شریفش سایبان ایجاد کردند و سه تن از منسوبین خاندان عصمت و طهارت نیز در کنار مرقد مطهرش دفن است.

با گذشت قرن‌ها، مردم مسلمان و اهل ایمان کرامت‌های فراوانی از مرقد مطهره دختر باب‌الحوائج مشاهده کردند و آوازه‌ آن در همه جا طنین‌انداز و دل‌های شیفتگان اهل‌بیت (ع) از اقطار و اکناف به سوی آن جذب شد.

با نذورات فراوان مرقد مطهره گنبد و بارگاه مجلل و باشکوه‌تری برای آن ساخته شد که امروزه به عنوان یکی از شاهکارهای معماری شرق مطرح است.

در این حرم با صفا زیباترین معماری شیروان‌ـ‌آبشرون به‌کار رفت، مناره‌های زیبا، گنبد با عظمت، سالن‌های بزرگ، دو مسجد و تعدادی بنا، مقبره و سردابه در اطراف آن ساخته شد.

آستانه مبارکه «بی‌بی هیبت» در طول قرون و اعصار مورد توجه خاص شیعیان شیفته و دلسوخته بود که از نقاط مختلف جهان برای آستان‌بوسی حرم مطهرش رنج سفر بر خود هموار می‌کردند و به سوی مرقد شریفش می‌شتافتند.

زیارتگاه بی‌بی‌حکیم «بی‌بی هیبت» در منطقه شیخ‌اف در ورودی باکو از سمت جنوب روی تپه‌ای مشرف به دریای خزر قرار گرفته‌است و تا پیش از 1316 ش، مجموعه‌ای از دو مسجد و مناره و کتابخانه در محوطه‌ای قرار داشت که دروازه آن مدت‌ها پس از ویرانی این مجموعه در سال مذکور پابرجا بود.

در زیر یکی از پایه‌های ورودی این دروازه، زیارتگاه بی‌بی هیبت قرار دارد و در سال 1377 ش، مقبره جدید با دستور رئیس جمهور وقت آذربایجان حیدر علی‌اف که دو سال بنای آن طول کشید، مرمت و افتتاح شد.

امروزه مردم مرقد مطهره بی‌بی هیبت را «بی‌بی حکیمه خانم» می‌نامند و زیارتگاه شیعیان و عاشقان اهل بیت (ع) است. 
سراسر تپه مذکور از قدیم گورستان شیعیان بوده و امروزه سنگ قبرهایی با نوشتارهایی به فارسی، عربی و ترکی در آن دیده می‌شود.آخرین ویرایش: شنبه 17 فروردین 1398 10:13 ق.ظ

 

جلالپور اقتداری نیرم دشتی خلیفه زاده گناوه آذر84

دوشنبه 12 فروردین 1398 11:54 ق.ظنویسنده : علیرضا خلیفه زاده

 
Hosted by Tinypic.com
آخرین ویرایش: دوشنبه 12 فروردین 1398 11:56 ق.ظ

 

اسفند 1387 لار فارس همایش بین المللی و مشاهیر ایران

دوشنبه 12 فروردین 1398 11:50 ق.ظنویسنده : علیرضا خلیفه زاده

 

باستانی پاریزی علیرضا خلیفه زاده حسین جلالپور ایرج افشار 

آخرین ویرایش: دوشنبه 12 فروردین 1398 11:52 ق.ظ

 

20 آذر 1384 قاب خندان یاران

دوشنبه 12 فروردین 1398 11:46 ق.ظنویسنده : علیرضا خلیفه زاده

 

آخرین ویرایش: دوشنبه 12 فروردین 1398 11:47 ق.ظ

 

حسین جلال‌پور شاعر محقق و ویراستار متون درگذشت

دوشنبه 12 فروردین 1398 11:41 ق.ظنویسنده : علیرضا خلیفه زاده

 
امروز 12 فروردین مراسم خاکسپاری پیکر پاک دوست شاعر و هنرمندم در بهشت رضا بندرگناوه بود . به یادش تعدادی از کتابها را که ویراستاری کرده در ادامه معرفی می گردد. می توانید به سایت اهل قلم با آدرس ذیل جهت اطلاعات بیشتر مراجعه کنید. 

 • ادامه مطلب
  آخرین ویرایش: دوشنبه 12 فروردین 1398 11:46 ق.ظ

   

  حسین جلال پور غزلسرای معاصر از این دیار کوچید

  یکشنبه 11 فروردین 1398 02:00 ب.ظنویسنده : علیرضا خلیفه زاده

     تلفن می‌زند مرا به خودم درد، دور از تو روی جایم بود
  می‌شنیدم از آن‌ورِ گوشی یک نفر را که در صدایم بود

  مثل یک درد توی تلویزیون مثل یک خستگی کنار تنیس
  مثل یک غصه در ته کلمه چشم‌های تو در هوایم بود

  توی این رختخواب تکراری وسط شعرهام بیداری‌ست
  واقعاً چشم‌هات لامصب واقعاً معضلی برایم بود

  زندگی مثل یک تن لش شد رفت لای پتو، لباس، کتاب
  چند روز از خودم زدم بیرون عشق هر گام زیر پایم بود

  مثل یک درد از تو دور شدم راه من رفت رفت تا گم شد
  من ولی درد می‌کنم بی تو من ولی غصه در دوایم بود

  بغلت کردم این بغل حالا مثل وقتی که با توام خوبم
  بغلت کردم و تنت بعداً چقدر در لباس‌هایم بود

  طعم یاد گسش ته کوچه زیر یک بوسه در لبم می‌سوخت
  طعم او با صدای لعنتی‌اش سال‌ها در دهان وایم بود

  زنگ خوردم کنار این تلفن تق تق… از پشت در می‌آید تو
  در تنم روی مبل خوابیده پیرمردی که در عصایم بود


  آخرین ویرایش: یکشنبه 11 فروردین 1398 02:01 ب.ظ

   

  جای تو خالی ست استاد زبردست

  یکشنبه 11 فروردین 1398 01:57 ب.ظنویسنده : علیرضا خلیفه زاده

   
  دیوان تازه اشعار «محمدخان دشتی» منتشر شد
  سیرنگ: دیوان اشعار «محمدخان دشتی» شاعر و نویسنده نام‌آشنای استان با مقدمه و تصحیح حسین جلال پور توسط «انتشارات بامداد نو» در شمار پانصد نسخه روانه بازار شد.
  كدخبر: id-4740
  تاریخ: 2017-03-08 00:52:40

    مؤلف کتاب گفت: تصحیح این دیوان سال 1388 تمام شده بود ولی بنا به دلایلی چاپ این کتاب تا امروز به تعویق افتاد.

  به گزارش «سیرنگ» به نقل از پیام عسلویه، وی در پاسخ به ویژگی‌های ممتاز این کتاب نسبت به نسخه‌های پیشین خاطرنشان کرد: برای تصحیح این اثر پس از گشت‌وگذار در فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه‌های مختلف ایران، نسخه‌هایی بکر پیدا کردیم که قبل از این کسی از وجودشان مطلع نبود و عکس‌های نسخه‌ها با سفارش ما تهیه شد.

  جلال پور با اشاره به این موضوع افزود: جهت تدوین این کتاب از نسخه‌های معتبری از جمله نسخه‌های موجود در کتابخانه‌ی دانشگاه تهران، آستان قدس رضوی و کتابخانه ملی تبریز استفاده شده اما نسخه‌ی اساس این تصحیح، یکی از نسخه‌های کتابخانه‌ی مجلس است که در سال 1286 کتابت شده و «آیت» دیباچه‌ای بر آن نوشته است.

  جلال پور با اشاره به ارزش چاپ این کتاب خاطرنشان کرد: اهمیت این چاپ در این است که جدای از صورت صحیح همه‌ی شعرها، غزل‌ها و دیگر انواع شعر تازه‌یابی در آن است که در چاپ‌های دیگر موجود نبودند و این‌ها را نسخه‌های متفاوت دیده‌ایم. این تصحیح کامل‌ترین و صحیح‌ترین صورتی است که می‌توانستیم از شعر این شاعر دوره‌ی بازگشت ادبی ارائه بدهیم.


  آخرین ویرایش: یکشنبه 11 فروردین 1398 01:58 ب.ظ

   

  دیوان محمدخان دشتی تصحیح دکتر جلالپور

  یکشنبه 11 فروردین 1398 01:55 ب.ظنویسنده : علیرضا خلیفه زاده

   

  آخرین ویرایش: یکشنبه 11 فروردین 1398 01:56 ب.ظ

   

  حسین جلال‌پور شاعر و ویراستار درگذشت

  یکشنبه 11 فروردین 1398 01:54 ب.ظنویسنده : علیرضا خلیفه زاده

   
  پیام تسلیت موسسه شهرستان ادب

  حسین جلال‌پور شاعر و ویراستار درگذشت

   ۱۰ فروردین ۱۳۹۸  ۱۹:۱۱ |  ۰ نظر
  Article Rating |  امتیاز: ۵ با ۴ رای
  حسین جلال‌پور شاعر و ویراستار درگذشت

  شهرستان ادب: با نهایت تأسف و تأثر با خبر شدیم حسین جلال‌پور شاعر، ویراستار و مصحح ارزشمند، امروز دار فانی را وداع گفت. 

  حسین جلال‌پور متولد سال 1355 در بندر گناوه، از شاعران شناخته‌شدۀ دهۀ هشتاد و فارغ‌التحصیل رشتۀ زبان و ادبیات فارسی بود که امروز در یک حادثۀ رانندگی عالم خاک را وداع گفت.

  تنها مجموعه شعر این شاعر بوشهری با عنوان «کلاغ بعد از باغ» در سال 1395 منتشر شده بود و همچنین دیوان «محمدخان دشتی» و بسیاری از آثار شاعر شهیر «خواجوی کرمانی» توسط او تصحیح شده بودند.

   

  گفتنی‌ست حسین عزیز با هنر ویراستاری خود، از همکاران حرفه‌ای موسسه شهرستان ادب در دفتر انتشارات این موسسه بود و از این روی درگذشتش برای مجموعه شهرستان ادب بسیار تلخ و جبران‌نشدنی است.

  مؤسسۀ فرهنگی هنری شهرستان ادب و مجموعه شاعران همراه با این موسسه، این ضایعه را به خانوادۀ محترم جلال‌پور و جامعه‌ی ادبی کشور تسلیت می‌گویند و غفران الهی را برای روح دوست عزیز خود آرزو می‌کنند.


  آخرین ویرایش: یکشنبه 11 فروردین 1398 01:54 ب.ظ

   

  کتاب های زنده یاد دکتر حسین جلالپور رییس فقید انجمن آدینه ادبی گناوه

  یکشنبه 11 فروردین 1398 01:51 ب.ظنویسنده : علیرضا خلیفه زاده

   

  حسین جلال‌پور  زندگی نامه
  متولد ۱۳۵۵ در گناوه
  شاعر

  کتاب ها
  مجموعه‌ی‌ غزل «کلاغِ بعد از باغ» (انتشارات داستان‌سرا)
  تصحیحِ «دیوان محمّدخان دشتی» (انتشارات بامداد نو)
  تصحیح «دیوان خواجوی کرمانی»
  تصحیح مثنوی «همای و همایون» خواجوی کرمانی
  تصحیح مثنوی «گل و نوروز» خواجوی کرمانی
  تصحیح مثنوی «گوهرنامه» خواجوی کرمانی
  تصحیح مثنوی «کمال‌نامه» خواجوی کرمانی
  تصحیح مثنوی «روضه‌الانوار» خواجوی کرمانی

  آخرین ویرایش: یکشنبه 11 فروردین 1398 01:52 ب.ظ

   

  مقالات علمی پژوهشی استاد دکتر حسین جلالپور

  یکشنبه 11 فروردین 1398 01:49 ب.ظنویسنده : علیرضا خلیفه زاده

   
  نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.

  آخرین ویرایش: یکشنبه 11 فروردین 1398 01:51 ب.ظ

   

  حسین جلال‌پور درگذشت

  یکشنبه 11 فروردین 1398 01:43 ب.ظنویسنده : علیرضا خلیفه زاده

   


  همشهری آنلاین: شاعر و ادیب بوشهری و مصحح و گردآورنده دیوان محمدخان دشتی درگذشت.

  حسین جلال‌پور درگذشت

  به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان،حسین جلال‌پور شب گذشته طی یک سانحه رانندگی در محور جاشک - خورموج جان خود را از دست داد.

  وی متولد ۱۳۵۵ در شهر گناوه بوده و مجموعه غزل «کلاغِ بعد از باغ»، و تصحیح‌هایی، چون «دیوان محمدخان دشتی»، «دیوان خواجوی کرمانی»، مثنوی «همای و همایون» خواجوی کرمانی، مثنوی «گل و نوروز» خواجوی کرمانی، مثنوی «گوهرنامه» خواجوی کرمانی، تصحیح مثنوی «کمال‌نامه» خواجوی کرمانی و … را در کارنامه خود داشته است.

  حسین جلال‌پور همچنین مدرس و عضو هیأت علمی دانشگاه و دبیر انجمن ادبی هوای تازه نیز بوده است.


  آخرین ویرایش: یکشنبه 11 فروردین 1398 01:49 ب.ظ

   

  شاعر هم‌استانی غزل خداحافظی را سرود

  یکشنبه 11 فروردین 1398 01:42 ب.ظنویسنده : علیرضا خلیفه زاده

   


  خلیج فارس: حسین جلال‌پور، شاعر غزل‌سرای هم استانی در سانحه رانندگی در جاده خورموج درگدشت

  خلیج فارس: حسین جلال‌پور، شاعر غزل‌سرای هم استانی در سانحه رانندگی در جاده خورموج درگدشت
  به گزارش خلیج فارس؛ جلال‌پور که متولد ۱۳۵۵ در گناوه و دانش‌آموخته دکتری ادبیات فارسی از دانشگاه چمران اهواز و همچنین استادیار دانشگاه آزاد بهبهان بود، روز شنبه در سانحه رانندگی در جاده خورموج به بوشهر جان به جان آفرین تسلیم کرد.


  وی از غزل‌سرایان  نوگرا بود و در غزل امروز جسارتی شگفت از خود نشان می‌داد. او همچنین در نقد شعر نیز فعال بود و همواره در محافل ادبی سراسر کشور حضوری پررنگ داشت. در سال ۱۳۹۴ نخستین مجموعه غزل او به نام «کلاغ بعد از باغ» انتشار یافت. وی همچنین در کار تصحیح دیوان شاعران متقدم نیز دست داشت و تصحیح دیوان محمدخان دشتی از وی به چاپ رسیده بود.
  گفتنی است در این سانحه همسر و فرزند جلال‌پور مصدوم شده و به بیمارستان منتقل شدند  آخرین ویرایش: یکشنبه 11 فروردین 1398 01:43 ب.ظ

   

  دکتر حسین جلال پور شاعر و ادیب بوشهری بر اثر سانحه رانندگی درگذشت

  یکشنبه 11 فروردین 1398 01:41 ب.ظنویسنده : علیرضا خلیفه زاده

   


  دکتر حسین جلال‌پور، شاعر و ادیب بوشهری امروز طی یک سانحه رانندگی در محور جاشک - خورموج جان خود را از دست داد.

  به گزارش پایگاه خبری عصرجهان، دکتر حسین جلال پور شاعر و ادیب بوشهری  و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد بهبهان امروز بر اثر سانحه رانندگی در محور جاشک - خورموج استان بوشهر جان باخت.

   
  بنا به همین گزارش مرحوم دکتر حسین جلال پور متولد ۱۳۵۵ در شهر گناوه بوده و مجموعه غزل «کلاغِ بعد از باغ»، و تصحیح‌هایی چون «دیوان محمدخان دشتی»، «دیوان خواجوی کرمانی»، مثنوی «همای و همایون» خواجوی کرمانی، مثنوی «گل و نوروز» خواجوی کرمانی، مثنوی «گوهرنامه» خواجوی کرمانی، تصحیح مثنوی «کمال‌نامه» خواجوی کرمانی و … را در کارنامه خود داشته است.
  دکتر حسین جلال‌پور همچنین مدرس و عضو هیأت علمی دانشگاه و دبیر انجمن ادبی هوای تازه بوده است.
  پایگاه خبری عصر جهان درگذشت شاعر و ادیب بوشهری  مرحوم دکتر حسین جلال پور را به ادبا، شعرا، دانشگاهیان، جامعه فرهنگی و خاندان ایشان تسلیت عرض نموده؛ برای آن عزیز سفرکرده رحمت واسعه الهی توام با علو درجات، و برای بازماندگان صبر بر مصیبت را از درگاه ایزد منان مسئلت می نمائید


  آخرین ویرایش: یکشنبه 11 فروردین 1398 01:42 ب.ظ

   

   
  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات